top of page

REGULAMIN KONKURSU OFF-PÓŁNOCNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Teatr Muzyczny w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Północna 47/51 (zwany dalej Organizatorem)

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Celem konkursu jest promowanie III edycji festiwalu OFF-Północna (zwanego dalej Festiwalem).

4. Fundatorem nagród jest Organizator.

5. Konkurs trwa od 22 marca 2019r. do 1 maja 2019r.

 

II. PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które polubią fanpage Festiwalu na portalu Facebook.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie rodzin i pracowników Organizatora oraz osoby zaangażowane w organizację Festiwalu.

3. Konkurs składać się będzie z pięciu kolejnych zadań/pytań, ogłaszanych w następujących terminach: 22.03.2019, 29.03.2019, 5.04.2019, 12.04.2019 i 17.04.2019.

4. Każdy uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie/odpowiedź na zadanie/pytanie ogłoszone w danym terminie.

5. Zgłoszenia/odpowiedzi przyjmowane są jedynie za pośrednictwem wiadomości prywatnej, przesłanej do administratorów fanpage’a.

6. W każdym z pięciu podanych wyżej terminów wygrywają trzy pierwsze poprawne zgłoszenia/odpowiedzi.

7. Listę laureatów w każdym z podanych wyżej terminów administratorzy fanpage’a Festiwalu opublikują w komentarzu do ogłoszonego zadania/pytania.

8. O sposobie odbioru nagrody każdy z laureatów zostanie powiadomiony w wiadomości zwrotnej do przesłanego zgłoszenia.

 

III. NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest unikatowa torba – oficjalny gadżet Festiwalu.

 2. Organizator przewidział w sumie 15 nagród, tj.:

a) 22.03.2019             

1 torba dla 1. osoby, która prześle prawidłowe zgłoszenie

1 torba dla 2. osoby, która prześle prawidłowe zgłoszenie

1 torba dla 3. osoby, która prześle prawidłowe zgłoszenie

b) 29.03.2019             

1 torba dla 1. osoby, która prześle prawidłowe zgłoszenie

1 torba dla 2. osoby, która prześle prawidłowe zgłoszenie

1 torba dla 3. osoby, która prześle prawidłowe zgłoszenie

 c) 5.04.2019                 

1 torba dla 1. osoby, która prześle prawidłowe zgłoszenie

1 torba dla 2. osoby, która prześle prawidłowe zgłoszenie

1 torba dla 3. osoby, która prześle prawidłowe zgłoszenie

d) 12.04.2019             

1 torba dla 1. osoby, która prześle prawidłowe zgłoszenie

1 torba dla 2. osoby, która prześle prawidłowe zgłoszenie

1 torba dla 3. osoby, która prześle prawidłowe zgłoszenie

e) 17.04.2019             

1 torba dla 1. osoby, która prześle prawidłowe zgłoszenie

1 torba dla 2. osoby, która prześle prawidłowe zgłoszenie

1 torba dla 3. osoby, która prześle prawidłowe zgłoszenie

3. Nagroda nie może zostać wymieniona na swoją równowartość pieniężną.

4. Nagroda może zostać odebrana przez laureata jedynie osobiście w siedzibie Organizatora, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

IV. REKLAMACJE

1. Reklamacje i zażalenia można zgłaszać nie później niż do 1 maja 2019r., tj. maksymalnie 14 dni od ogłoszenia wyników laureatów ostatniego zadania konkursowego.

2. Reklamacje przyjmowane są jedynie drogą listowną pod adresem Organizatora.  Decyduje data stempla pocztowego.

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Teatrze Muzycznym w Łodzi jest Dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi z siedzibą w Łodzi 91-425, ul. Północna 47/51, tel.: 42 678-35-11, adres poczty elektronicznej: info@teatr-muzyczny.lodz.pl.

 

Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane jedynie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

 

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do bycia poinformowanymi o operacjach/celach przetwarzania; prawo dostępu do danych ich dotyczących, prawo do sprostowania/uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z powyższym regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

bottom of page